Hỗ trợ tân thủ:
Đẳng cấp 80 (max cấp 150) server không chuyển sinh, có giới hạn cấp
set 7x 4% +8 theo hệ phái
50 tiền đồng đại = 500 vạn đồng thường, 1 ức đồng khóa, 2 ức bạc khóa
10 HTB
3 túi 18 ô.
Thú cưỡi xích thố. Lệnh bài mở rộng rương 2-3
Tinh lực hoạt lực đại cắn thoải mái.
10 Nguyệt ảnh thạch ( mua ngoại trang tại cửa hàng phòng cụ )

.

1