Bạch Hổ Đường: Tham gia tại NPC Hộ Vệ Bạch Hổ Đường

1 tuần đi max 14 lần

Bhd 16

Qua ải được 2.000.000 exp, 50 vạn bạc thường, 200 vạn bạc khóa, 50 vạn đồng khóa. 4 huyền tinh 8, 20 tiền du long + 2 HTB + 10 bách bộ xuyên dương cung, 2 tiền đồng đại.

Giết thủ lĩnh tầng 1 2 3 rớt HTB, Tiền đồng đại, huyền tinh 6 7 8.

Tất cả các vật phẩm rớt trong hoạt động đều khóa.