1 ngày tham gia 2 lần

phần thưởng:

Tích lũy từ 1.000 – 3.000 điểm:15 tiền du long 5.000.000 EXP, 15 vạn Đồng Khóa, 40 vạn Bạc Khóa, 2 huyền tinh 7, 2 HTB
Tích lũy từ 3.000 – 5.000 điểm:30 tiền du long 10.000.000 EXP, 30 vạn Đồng Khóa, 80 vạn Bạc Khóa, 50 vạn bạc thường, 4 huyền tinh 7, 4 HTB
Tích lũy từ 5.000 – 7.000 điểm:60 tiền du long 20.000.000 EXP, 50 vạn Đồng Khóa, 100 vạn Bạc Khóa, 100 vạn bạc thường, 6 huyền tinh 7 , 6 HTB

Tích lũy từ 7.000 – 10.000 điểm:100 tiền du long 30.000.000 EXP, 100 vạn Đồng Khóa, 200 vạn Bạc Khóa, 200 vạn bạc thường, 8 huyền tinh 7, mặt nạ quân lâm miện (50k tài phú), 8 HTB