Tiêu dao cốc: Báo danh tại NPC Triệu Khản. Thời gian: Từ 12h30 đến 23h30 Hàng Ngày, cứ 30 phút 1 trận.

1 tuần tối đa 14 lần, tạo đội được 1 người.

Tdc2

Kill quái rớt nguyên liệu TDC, huyền tinh 5.

Tdc3

Sau khi chế tác nộp tại NPC Hoàng Phi để lên điểm danh vọng Tiêu Dao Cốc

Tdc 1

Phần thưởng khi qua ải: 2 tiền đồng đại, 50 vạn bạc thường, 150 vạn bạc khóa, 50 vạn đồng khóa, 2 triệu exp , 20 tiền du long, 5 TL trường minh đăng, 2 TL ban sơn ấn , 1 TL mạc kim phù, 1 HTB, 2 huyền tinh 8.

Tất cả các vật phẩm rớt đều khóa.